Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów

Austenit Stal Handel Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Austenit Stal Handel Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-861), przy ulicy Glinki 144, zwana dalej „Austenit Stal Handel Sp. z o.o.” lub „Administratorem”. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@austenit.bydgoszcz.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  • Jeśli są Państwo klientami lub kontrahentami Austenit Stal Handel Sp. z o.o.– w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z Administratorem;
  • Jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami klienta lub kontrahenta Austenit Stal Handel Sp. z o.o., a Państwa dane (tj. podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu adres e-mail) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Austenit Stal Handel Sp. z o.o., a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Austenit Stal Handel Sp. z o.o. jako administratora, polegający na wykonaniu ww. umowy.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Austenit Stal Handel Sp. z o.o., a kontrahentem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy zawartej między Administratorem, a kontrahentem.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług księgowych i hostingowych dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Austenit Stal Handel Sp. z o.o. na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: sekretariat@austenit.bydgoszcz.pl .
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.